Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

Kuznia Jawor
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 (dalej „Kuźnia”), w imieniu której działa Zarząd w składzie: Bartłomiej Nowak i Łukasz Powierża;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu na podstawie art. 6 ust 1 pkt c RODO. Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy (art. 221 ust.1) lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, zainteresowania, hobby itp.) przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą wyraził/a Pani/Pan przekazując nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji;

3) informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż trzy miesiące od daty przekazania do nas;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy wyżej powołanego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Klauzula informacyjna dla zleceniodbiorcy

Kuznia Jawor
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna z siedzibą w Jaworze przy ul. Kuzienniczej 4 (dalej „Kuźnia”), w imieniu której działa Zarząd w składzie: Bartłomiej Nowak i Łukasz Powierża;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych związanych z zatrudnianiem zleceniobiorców i innych osób na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt c) powołanego wyżej ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

4) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zlecenia oraz w okresie trwania obowiązku przechowywania dokumentacji ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy wyżej powołanego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji przez zleceniodawcę jego obowiązków ustawowych;

9) Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kodeks postępowania dla dostawców Kuźni Jawor SA