FUNDUSZE EUROPEJSKIE :

Informujemy, że firma Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna jest w trakcie realizacji projektów pt.:

1) „Wykonanie innowacyjnej, półautomatycznej instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 – wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie 1.1 – Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie 1.1.2 – Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 18 stycznia 2016 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizowanego projektu, który współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji umowy przypada do 31 grudnia 2020 r.

Cele projektu

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej do superszybkiego produkowania geometrycznych wzorców odkuwek matrycowych celem uruchomienia wysokowydajnej pierwszej partii produkcyjnej.

Planowane efekty

Planowane jest stworzenie linii demonstracyjnej bazującej na jednej z dostępnych linii pras kujących w zakładzie Kuźni Jawor, na której obecnie produkowany jest typoszereg odkuwek rozwidlonych w szczególności widłaki do kolumn sterowniczych samochodów. Bezpośrednim rezultatem prac B+R będzie wdrożenie do procesu produkcji wysokowydajnej linii do wytwarzania, dzięki czemu nastąpi skrócenie czasu produkcji geometrycznych wzorców odkuwek rozwidlonych

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 21 196 217,73 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 21 196 217,73 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 8 478 487,09 PLN

2) „Opracowanie innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 – „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 26 września 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizowanego projektu, który współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji umowy przypada od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2023 r.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost innowacyjności spółki oraz całego polskiego przemysłu kuzienniczego poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie elastycznego prototypowego centrum kuźniczego zgodnego z ideologią przemysłu 4.0 do projektowania i testowania przede wszystkim nowych technologii dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility z uwzględnieniem innych gałęzi przemysłu.

Planowane efekty

W ramach projektu stworzone zostanie elastyczne prototypowe centrum kuźnicze w ideologii przemysłu 4.0, które bez czasochłonnych inwestycji wykona prototypy odkuwek w oparciu o dotychczas niedostępne możliwości produkcyjne i będzie szybko reagować na potrzeby jednostek projektowych odbiorców. W centrum będzie możliwość przeprowadzania procesów kucia stali węglowej, nisko i wysokostopowej, aluminium i jego stopów, w szerokim zakresie temperatur na gorąco, ciepło lub zimno. Centrum stworzy nowy potencjał produkcyjny poprzez połączenie zabiegów kucia na prasie klinowej, śrubowej oraz młocie hydraulicznym w ramach wytwarzania jednego gotowego wyrobu.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 108 857 883,65 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 108 857 883,65 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 62 464 562,30 PLN

3) „Technologia  dokładnej i wysokowydajnej regeneracji narzędzi kuźniczych stosowanych w procesach kucia matrycowego”

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 1 – „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”
Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”,
Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 05 listopada 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizowanego projektu, który współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Okres realizacji umowy przypada od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 r.

Cele projektu

Celem projektu jest wzrost innowacyjności spółki oraz całego polskiego przemysłu kuźniczego poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych ukierunkowanych na opracowanie nowej technologii napawania regeneracyjnego zintegrowanej z obróbką mechaniczną oraz geometryczną analizą zużycia, dedykowanej do regeneracji narzędzi kuźniczych stosowanych w procesach kucia odkuwek matrycowych.

Planowane efekty

Głównym rezultatem projektu będzie innowacja procesowa polegająca na opracowaniu zintegrowanej technologii napawania i obróbki mechanicznej w oparciu o dane pochodzące z identyfikacji wad i zużycia narzędzi za pomocą skanera laserowego i detektora pęknięć. Połączenie tych trzech etapów procesu regeneracji w jednym systemie, wspomagającym dobór parametrów procesu napawania i obróbki mechanicznej, utworzy nowy potencjał produkcyjny i będzie stanowić innowację w skali kraju i prawdopodobnie świata.

Rozwiązanie to będzie przełomem dla branży kuźniczej, gdyż pozwoli na zwiększenie produkcji odkuwek przeznaczonych do stosowania w różnych gałęziach przemysłu przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i strat materiałowych.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 13 681 331,36 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 13 681 331,36 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 872 412,12 PLN

Zapytania i zawiadomienie – Fundusze Europejskie 2014-2020

W związku z realizacją projektu realizowanego W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Kuźnia Jawor SA, do dnia 23.08.2016 r. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – pdf

Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert – pdf

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na dostawę aparatury niezbędnej do przeprowadzenia prac B+R w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Z powodu odmowy przez oferentów podpisania trójstronnej umowy sprzedaży w obowiązującym terminie  z wybranym przez Zamawiającego funduszem leasingowym oraz brakiem innych ofert przedmiotowe postępowanie ofertowe zostaje odwołane i pozostaje bez rozstrzygnięcia.

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert na stanowisko konsultantów naukowych. Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na stanowisko konsultantów naukowych.

Zawiadomienie – pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert na specjalistyczną usługę badawczą. Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Zawiadomienie – pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 4 na realizację usług badawczych w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 5  na realizację usługi badawczej w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 6  na realizację usługi badawczej w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Zapytanie ofertowe

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert

Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na REALIZACJĘ USŁUGI BADAWCZEJ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2017 na DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc
Załącznik nr 2 – Szablon umowy

Załączniki do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:
Załącznik nr 1 – SPECYFIKACJA nr 51A
Załącznik nr 2 – zamówienie
Załącznik nr 4 – wyniki badań materiału narzędziowego

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2017
Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2017 na DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2017

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Załącznik nr 2 – Szablon umowy 1

Załącznik nr 3 – Szablon umowy 2

Załączniki do umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 – Specyfik. nr 59 z dnia 16.12.2014 

Załącznik nr 2 – zamówienie

Załącznik nr 4 –  Wyniki badań materiału hutniczego

Załączniki do umowy stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania:

Załącznik nr 1 – Specyfikacja 60 z dnia 25.10.2016

Załącznik nr 2 – zamówienie

Załącznik nr 4 –  Wyniki badań materiału hutniczego

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2017
Uprzejmie informujemy, iż zakończył się proces rozpatrywania nadesłanych ofert na DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych z uwzględnieniem mapowania procesu produkcyjnego”

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2017/1.1.1 na usługę badawczą w ramach projektu związaną z opracowaniem koncepcji elastycznej linii produkcyjnej

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Konkurs 1/2017/1.1.1 unieważniony

Załączniki do zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2017/1.1.1

Wybór wykonawców

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2017/1.1.1

NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2017/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Konkurs 2/2017/1.1.1 anulowany

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr3/2017/1.1.1

NA STANOWISKO KONSULTANTA NAUKOWEGO ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 3/2017/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Konkurs nr3/2017/1.1.1 anulowany

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 4/2017/1.1.1

NA STANOWISKO TECHNOLOGA ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 4/2017/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Konkurs nr 4/2017/1.1.1 anulowany

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 5/2017/1.1.1

NA STANOWISKO KONSTRUKTORA ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 5/2017/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 5/2017/1.1.1

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2018

na dostawę niezbędnych narzędzi obróbczych w związku z utworzeniem instalacji pilotażowej do wysokowydajnego procesu wytwarzania prototypów odkuwek matrycowych i pierwszej partii produkcyjnej dla wybranego agregatu kuzienniczego i typoszeregu odkuwek rozwidlonych.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Informujemy, że w związku z pomyłką pisarską został zaktualizowany plik Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2018

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2018/1.1.1

NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 1/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Konkurs 1/2018/1.1.1 anulowany

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2018/1.1.1

NA STANOWISKO KONSULTANTA NAUKOWEGO ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2018/1.1.1

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 3/2018/1.1.1

NA STANOWISKO TECHNOLOGA ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 3/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Konkurs 3/2018/1.1.1 anulowany

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 4/2018/1.1.1

 NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 4/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 4/2018/1.1.1

Zawiadomienie

  

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 5/2018/1.1.1

NA STANOWISKO TECHNOLOGA ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 5/2018/1.1.1

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 5/2018/1.1.1

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2018/1.2

ZAWIADOMIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU OFERT NA SPECJALISTYCZNĄ USŁUGĘ BADAWCZĄ.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 1/2018/1.2

Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2018/1.2

NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE 

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2018/1.2

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Informujemy, że został zaktualizowany plik Zapytanie ofertowe 2/2018/1.2. Poniżej wykaz wprowadzonych zmian

Wykaz wprowadzonych zmian

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2018/1.2

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 3/2018/1.2

NA STANOWISKO KONSULTANTA NAUKOWEGO ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 3/2018/1.2

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Informujemy, że został zaktualizowany plik Zapytanie ofertowe 3/2018/1.2. Poniżej wykaz wprowadzonych zmian

Wykaz wprowadzonych zmian

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 3/2018/1.2

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 4/2018/1.2

ZAWIADOMIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU OFERT NA SPECJALISTYCZNĄ USŁUGĘ BADAWCZĄ.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 4/2018/1.2

Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 4/2018/1.2

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 6/2018/1.1.1

ZAWIADOMIENIE O OGŁOSZENIU KONKURSU OFERT NA SPECJALISTYCZNĄ USŁUGĘ BADAWCZĄ.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Formularz oferty – doc

Zapytanie ofertowe 6/2018/1.1.1

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 6/2018/1.1.1

Zawiadomienie

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2018

NA  ZAKUP  MYJKI DO MATRYC

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe 2/2018

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Informujemy, że w związku z pomyłką pisarską został zaktualizowany plik
Zapytanie ofertowe 2/2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2018

Zawiadomienie

„NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG

Informujemy, że firma Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna jest w trakcie realizacji projektu pt.:

1) Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia

Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r. została podpisana umowa Konsorcjum pomiędzy Politechniką Wrocławską, Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Akademią Górniczo – Hutniczą i Kuźnią Jawor, którego celem jest realizowanie projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. „Energooszczędna technologia obróbki cieplno-plastycznej odkuwek z wykorzystaniem ciepła kucia”.
Okres realizacji projektu rozpoczyna się z dniem od 01 grudnia 2017 r. i kończy z dniem 30 listopada 2020 r.
Projekt w I konkursie w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych “NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE” TECHMATSTRATEG

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie energooszczędnej technologii obróbki cieplno-plastycznej z wykorzystaniem ciepła kucia opartej na optymalnych cyklach cieplnych.

Planowane efekty

Planowane jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii z wykorzystaniem ciepła kucia obejmującej zabiegi:

  • ulepszanie cieplne
  • bezpośrednie chłodzenie po kuciu z zastosowaniem wyżarzania izotermicznego i normalizowanie.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 9 576 250,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 9 576 250,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 7 113 250,00 PLN

Zapytanie i oferty – Nowoczesne Technologie Materiałowe

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2018/T

NA DZIERŻAWĘ STANOWISKA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ
Kuźnia Jawor S.A. informuje o rozwiązaniu w dniu 30.01.2019 roku umowy zawartej z SECO/WARWIC S.A.

W związku z realizacją projektu prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2018/T
NA DOSTAWĘ URZĄDZENIA DO INDUKCYJNEGO NAGRZEWANIA WKŁADEK MATRYCOWYCH

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Informujemy, że w związku z pomyłką pisarską został zaktualizowany plik  Załącznik nr 1 – Formularz oferty.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2018/T

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2018/T
NA DZIERŻAWĘ STANOWISKA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2018/T
Zawiadomienie PDF

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 3/2018/T
NA DOSTAWĘ  NAGRZEWNICY

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 3/2018/T

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2019/T
NA DZIERŻAWĘ STANOWISKA DO OBRÓBKI CIEPLNEJ

Zapytanie ofertowe – pdf
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2019/T

Zawiadomienie – pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2019/T
NA DOSTAWĘ OLEJU DO HARTOWANIA

Zapytanie ofertowe – pdf
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2019/T

Zawiadomienie – pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 3/2019/T
NA DOSTAWĘ WODOROZCIEŃCZALNEJ ZAWIESINY GRAFITU STOSOWANEJ DO KUCIA

Zapytanie ofertowe – pdf
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 3/2019/T

Zawiadomienie – pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 4/2019/T
NA KOMPUTER STERUJĄCY Z KARTĄ POMIAROWĄ

Zapytanie ofertowe – pdf
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2020/T
NA DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ – STALI

Zapytanie ofertowe – pdf
Załącznik nr 1 – Specyfikacja 25 z dn. 09.05.2019 – pdf
Załącznik nr 2 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2020/T

Zawiadomienie – pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 1/2021/T
NA DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ – STALI

Zapytanie ofertowe – pdf
Załącznik nr 1 – Specyfikacja 25 z dn. 09.05.2019 – pdf
Załącznik nr 2 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 1/2021/T

Zawiadomienie – pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 2/2021/T
NA ZAKUP I DOSTAWĘ APARATURY BADAWCZEJ – DEFEKTOSKOPU

Zapytanie ofertowe – pdf
Zapytanie ofertowe – doc
Załącznik nr 1 – Formularz oferty – doc
Pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 2/2021/T

Zawiadomienie – pdf

Zawiadomienie o ogłoszeniu konkursu ofert nr 3/2021/T
NA DOSTAWĘ MATERIAŁU DO BADAŃ – STALI

Zapytanie ofertowe – pdf
Załącznik nr 1 – Specyfikacja 25 z dn. 09.05.2019 – pdf
Załącznik nr 2 – Formularz oferty – doc

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert 3/2021/T

Zawiadomienie – pdf

Archiwum

Fundusze Europejskie 2007-2013

Informujemy, że firma Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna jest w trakcie realizacji projektu pt.:

„Opracowanie linii badawczo rozwojowej dla zaawansowanej obróbki cieplnej i monitorowania wpływu poszczególnych parametrów procesu na własności zmęczeniowe i wytrzymałościowe widłaków.”

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,

Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowych

Kuźnia Jawor SA informuje, że w dniu 17 czerwca 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizowanego projektu, który współfinansowany jest ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Okres realizacji umowy przypada do 31 grudnia 2015 r.


W związku z realizacją projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Kuźnia Jawor SA, do dnia 29.08.2014r. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej.

Prosimy o składanie ofert na formularzach wyszczególnionych poniżej:

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu ofert
Załącznik nr 1

Zapytanie ofertowe
Załącznik  nr 1

Specyfikacja techniczna linii technologicznej do obróbki cieplnej odkuwek typu rozwidlonego oraz dzierżawy infrastruktury informatycznej
Załącznik nr 2

Warunki dzierżawy i eksploatacji linii technologicznej do obróbki cieplnej odkuwek typu rozwidlonego oraz dzierżawy infrastruktury informatycznej
Załącznik nr 3

Formularz oferty
Załącznik nr 4

Atest hutniczy
Załącznik nr 5

Rysunek ofertowy
Załącznik nr 6

Zawiadamia się o wydłużeniu terminu składania ofert na stanowisko do badania i analizy żywotności odkuwki widłaka do 18 czerwca 2015r.
 
Informujemy, że firma Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna zakończyła realizację projektu pt.: „Opracowanie linii badawczo rozwojowej dla zaawansowanej obróbki cieplnej i monitorowania wpływu poszczególnych parametrów procesu na własności zmęczeniowe i wytrzymałościowe widłaków.” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013,
Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.4. Wsparcie projektów celowychW związku z powyższym pragniemy udostępnić Państwu bezpłatne oprogramowanie, do którego link znajduje się poniżej:

Instrukcja

INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

Informujemy, że Kuźnia Jawor Spółka Akcyjna wraz z Politechniką Wrocławską zrealizowała projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie technologii kucia dokładnego w Kuźni Jawor S.A” w ramach Działania 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe Poddziałanie 1.3.1; Projekty rozwojowe; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Celem projektu było opracowanie innowacyjnej technologii kucia dokładnego dwóch odkuwek z różnych grup – typu tarcza – kołnierz i typu rozwidlonego. Projekt polegał na zaprojektowaniu nowego procesu kucia dla wybranych wyrobów, który charakteryzuje się mniejszą wypływką lub całkowitą jej eliminacją oraz ograniczeniem naddatków technologicznych oraz na obróbkę wykańczającą w porównaniu do dotychczas stosowanych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej trwałości narzędzi, nie powodującym podniesienia całkowitych kosztów wytwarzania wybranych odkuwek.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 8 418 180,00 PLN
Kwota kosztów kwalifikowanych: 7 966 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 176 000,00 PLN

W ramach realizacji powyższego projektu powstały 2 oprogramowania, które pragniemy udostępnić Państwu bezpłatnie. Linki do pobrania znajdują się poniżej:

GETPRESS
oraz

Part Search App

Instrukcja